Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR

Op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieder persoon binnen de school, geeft de MR kritisch advies en of toestemming over de kwaliteit van onderwijs en beleidszaken. Dit in samenwerking met de achterban.
Sommige belangrijke besluiten van de school kunnen alleen worden genomen na instemming van de MR. Voorbeelden zijn  het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.  
Bij andere besluiten mag de MR een advies geven, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid etc. 

In de MR zitten ouders en leerkrachten. Minimaal éénmaal per 2 maanden wordt er vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders bezocht worden. De leden vertegenwoordigen de ouders en de leerkrachten, en worden ook door hen gekozen. De leden treden telkens na twee jaar af maar zijn herkiesbaar. Een ouder die lid is van de MR treedt in ieder geval af op het moment dat zijn/haar kind de school verlaat.

Het reglement van de MR ligt op school ter inzage. De MR is wettelijk bevoegd om advies te geven aan het schoolbestuur en heeft daarmee zeggenschap over verschillende beleidskwesties. Vooral zaken die ouders en leerlingen aan gaan. 

Contact met de MR? Stuur een mail naar: mr.obsdewaaier@archipelprimair.nl. 

Oudergeleding:

  • Meryem Oztemiz (lid)
  • Elif Tepe (lid)

Personeelsgeleding

  • Jeannette Hoogenbeen (secretaris) 
  • Chantal Kuiken (voorzitter)

 

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen