Kindcentrumraad (KCR)

Wat doet de KCR

Op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieder persoon binnen het kindcentrum, geeft de KCR kritisch advies en/of toestemming over de kwaliteit van onderwijs en beleidszaken. Dit in samenwerking met de achterban.
Sommige belangrijke besluiten van de school kunnen alleen worden genomen na instemming van de KCR. Voorbeelden zijn  het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.  
Bij andere besluiten mag de KCR een advies geven, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die het onderwijs ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid etc. 

In de KCR zitten ouders en personeelsleden. Minimaal éénmaal per 2 maanden wordt er vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders bezocht worden. De leden vertegenwoordigen de ouders en het personeel, en worden ook door hen gekozen. De leden treden telkens na twee jaar af, maar zijn herkiesbaar. Een ouder die lid is van de KCR treedt in ieder geval af op het moment dat zijn/haar kind het kindcentrum verlaat.

Het reglement van de KCR ligt op school ter inzage. De KCR is wettelijk bevoegd om advies te geven aan het schoolbestuur en heeft daarmee zeggenschap over verschillende beleidskwesties. Vooral zaken die ouders en kinderen aan gaan. 

Contact met de KCR? Stuur een mail naar: mr.obsdewaaier@archipelprimair.nl. 

Oudergeleding:

  • Elif Tepe (onderwijs)
  • vacature onderwijs
  • vacature PSG

Personeelsgeleding

  • Jeannette Hoogenbeen (onderwijs, tijdelijk secretaris) 
  • Chantal Kuiken (onderwijs, tijdelijk voorzitter)
  • Marit Heijink (PSG)

 

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen