Kwaliteit van het onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is iets waar steeds aan gewerkt moet worden. Hier worden meerjarenplannen voor gemaakt, zoals het schoolplan. Deze is gemaakt voor een periode van 4 jaar. Hierin geven we aan hoe er wordt gedacht over en gewerkt aan de doelstellingen en prioriteiten binnen de school. Leerkrachten hebben hierin een centrale rol. Daarom wordt er 2 jaarlijks een meting gedaan d.m.v. vragenlijsten
“Aantoonbaar Beter Onderwijs” waarbij ook de mening van ouders en leerlingen wordt meegenomen. Verder wordt tijdens de verschillende overlegmomenten in de school de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd en acties opgesteld. De resultaten worden verwerkt in het schoolplan. De leerkrachten professionaliseren zich steeds meer. Door middel van individuele of teamscholing wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering.

Personeel

De ideeën over het onderwijs, omgaan met leerlingen, de pedagogische en didactische lijn van De Waaier is de laatste jaren onderwerp geweest van scholing. Ook vanuit het ministerie komen er allerlei maatregelen op ons af waarop wij als team een antwoord op moeten ontwikkelen, o.a. Passend onderwijs en Adaptief onderwijs.
De personele bezetting is dan ook aan veranderingen onderhevig. We blijven streven naar een evenwichtige opbouw van het team.
We hanteren voor het team een taakbeleid. Naast de lesgebonden taken zijn er nog allerlei taken die op school gedaan (moeten) worden. Om hierin een evenwichtige verdeling te krijgen, worden de taken geïnventariseerd en krijgen een "zwaarte" aanduiding. Iedereen zal dan moeten kiezen voor een aantal gelijkwaardige taken en moeten we keuzes maken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld: met welke buitenschoolse activiteiten doen we wel of niet mee. Alles kan niet meer omdat het werken in de groep meer voorbereiding kost en dat onze prioriteit heeft.

Scholing

Aangezien onze school meedoet aan het VVE-project, zijn de leerkrachten van de onderbouw geschoold om met de methode “Kleuterplein” te werken. Dit jaar werken ze met de peuterspeelzaal aan een intensievere samenwerking.
Alle leerkrachten hebben de Kanjertaining en de cursus rekendidaktiek “Met sprongen vooruit” gevolgd. Gedurende het schooljaar laten verschillende leerkrachten zich informeren op themadagen en zal het team de cursus “Close reading” volgen. ”Close Reading” is een methode voor begrijpend lezen.

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter