Kanjertraining

Alle scholen van Stichting Archipel werken met de Kanjertraining. Dit is een programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals gespreksvaardigheid, interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen, het heft in eigen hand nemen en verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen gedrag.

Binnen de school wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt:

  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • we werken samen
  • we hebben plezier
  • we doen mee

Binnen de kanjertraining wordt de kinderen geleerd hoe met pesten om te gaan. Kinderen leren welke gevolgen bepaald gedrag heeft, hoe ze met hun eigen gedrag de situatie kunnen veranderen.

Door het trainen en naleven van de gedragsregels vanuit de Kanjertraining werken wij samen aan het voorkomen, maar ook het oplossen van conflicten. Conflicten zijn vervelend maar maken ons ook sterker, leren ons de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen zien. Door te bemiddelen bij conflicten ondersteunen wij de kinderen te kiezen voor het ‘kanjer’-gedrag in de omgang met elkaar, hen bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en daarmee dat van een ander kunnen beïnvloeden. 
Neemt u eens een kijkje op: www.kanjertraining.nl

Pestgedrag

Hoe wij omgaan met pestgedrag staat beschreven in het beleidsstuk.
Hier kunt u het beleidsstuk Kanjertraining downloaden.

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen