Kindcentrum de Waaier biedt kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 13 jaar opvang en onderwijs. Wij zetten ons samen in voor uitdagend onderwijs in een rijke leeromgeving. Daarin stemmen wij ons onderwijs af op de individuele behoeften en vinden wij een veilige omgeving van groot belang. Ons kindcentrum staat open voor alle kinderen, van alle religies, die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Hoe zorgen wij ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen?   

Hoge verwachtingen
Door hoge verwachtingen te hebben van kinderen kunnen wij hen stimuleren en uitdagen successen te behalen, dieweer stimuleren door te groeien. Wetenschap- per Robert Rosenthal en Lenore Jacobson deden onderzoek naar de invloed van verwachtingen op de ontwikkeling van kinderen. Ze toonden aan dat het hebben van hoge verwachtingen ervoor  zorgt dat kinderen zich sneller ontwikkelen en meer leren (Rosenthal, 1968). Ook aan teamleden worden hoge verwachtingen gesteld. Zij geven iedere dag het maximale om kinderen te zien, te horen en door te voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Van teamleden wordt verwacht dat zij zich dagelijks inzetten om de kwaliteiten en talenten van kinderen te zien en onderwijs op maat te bieden en zichzelf te blijven ontplooien.  

Focus op taal, rekenen en gezondheid
Wij creëren een rijke leeromgeving door onder meer een uitgebreid taal- en rekenaanbod. Goede taalbeheersing geeft kinderen de mogelijkheid om zich te kunnen uitdrukken, tegenover anderen door te spreken, schrijven, lezen en luisteren. Een goede taalbeheersing en rekenvaardigheid draagt bij aan de zelfredzaamheid. Daarnaast geven wij kinderen vaardigheden mee die zij nodig hebben in onze soms complexe maatschappij. We beginnen hier al mee in de peutergroep en geven dat in ons gehele kindcentrum verder vorm.  Onze week bestaat uit 25 uur lesuren, ook wel onderwijstijd genoemd. We hanteren een vijf gelijke dagenmodel met een continurooster. In deze tijd staat het behalen van de landelijke referentiedoelen op de kernvakken centraal en het welbevinden van kinderen. Om tegemoet te komen aan onderwijsbehoeften van zowel individuele kinderen als die van de groep als geheel, worden instructie- en verwerkingstijd per vak aangepast. De verdeling van uren over vak- en vormingsgebieden wordt per groep vertaald naar een weekrooster. Voor een uitwerking van de onder- wijstijd van de verschillende vakken per groep, kunt u de leerkracht vragen, of informeren naar ons schoolplan.

Didactisch handelen
Wij vinden duidelijkheid en een vaste structuur belangrijk op ons kindcentrum. Binnen die structuur worden kinde- ren op maat bediend met passende didactische werkvormen. Werkvormen in de klas, maar ook buiten de klas door bijvoorbeeld bewegend leren. In het gehele kindcentrum krijgen kinderen instructie middels het expliciet direct instructiemodel (EDI). Belangrijk is dat ieder kind weet wat het die dag of les gaat leren. Dat vergroot de betrokkenheid, het geeft duidelijkheid, het geeft zicht en kennis van de doelen en daardoor kan het succeservaringen opleveren.

Vakken en leerstof
Wij hanteren de volgende methodes:   
Peuterplein (taal en rekenen, peuterspeelgroep)
Startblokken (basisontwikkeling voor peuters)
Kleuterplein (taal en rekenen, groep 1/2) 
Veilig leren lezen (lezen, taal groep 3 en SK)
Estafette (technisch lezen, groep 4 t/m 7) 
Taal actief 4 (taal, spelling, groep 4 t/m 8)
Getal en Ruimte Junior (rekenen, groep 3 t/m 8)
Pennenstreken (schrijven, groep 3 t/m 8) 
Argus Clou (zaakvakken gr 3 t/m 8) 
Take it Easy (Engels, groep 5 t/m 8) 
Blits (studievaardigheden, groep 5 t/m 8)   
Kanjertraining (sociaal emotionele ontwikkeling, groep 1 t/m 8 en SK)  
Kriebels in je buik (relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs)   
Close reading (Begrijpend lezen, groep 1 t/m 8 en SK)
Logo3000 (woordenschatontwikkeling, peuterspeelgroep t/m 6 en SK) 
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen, groep 5 t/m 8)

Cultuur
Wij vinden het belangrijk om binnen ons onderwijs ruime aandacht voor cultuur te hebben. Wij hebben in samen- spraak met de Hanzehof een ruim aanbod vanuit het cultuureducatieprogramma voor iedere groep. Dit varieert van voorstellingen, film, dansworkshops, creatieve workshops etcetera. Een mooi programma op maat.  

Burgerschap
Onze kinderen moeten met open vizier de wereld in kunnen kijken en daar hun steentje aan bijdragen. Op een natuurlijke wijze wordt in lessen aandacht besteed aan burgerschap. Wij het belangrijk om als kindcentrum maatschappelijk betrokken te zijn. Zo organiseren wij regelmatig activiteiten die ten goede komen aan onze naasten. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook buurtbewoners.    

Wetenschap & Techniek
Kinderen na laten denken en aan de slag te zien met wetenschap en techniek is geweldig. Dit wordt o.a. zichtbaar in spel en spelen, in het leren omgaan met verschillende techniekmaterialen, wetenschapsvragen en werken in de (peuter/kleuter)hoeken. We hebben op ons kind- centrum diverse wetenschapspellen en techniekactiviteiten die ook vaak aan handvaardigheid gerelateerd zijn. Daarnaast nemen we deel aan georganiseerde activiteiten in de regio.    

ICT
Wij beschikken over zeer ruime en moderne ICT middelen. Alle lokalen en de peuterspeelgroep zijn voorzien van een digibord. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 werken met een Chromebook en voor de kleuters worden iPads gebruikt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren schrijven en kiezen er bewust voor om niet alles digitaal te verwerken. In de coronaperiode hebben wij samen met partners er zorg voor kunnen dragen dat alle gezinnen een eigen device thuis hebben. Zodat iedereen dagelijks deel heeft kunnen nemen aan het geboden onderwijs toen en in de toekomst.

Gezondheid
We besteden veel aandacht aan gezondheid in ons kindcentrum. We hebben een moestuin op het plein waar kinderen zelf voedsel verbouwen. Regelmatig is er een project dat in het teken staat van gezonde voeding en we stimuleren gezonde voeding op ons kindcentrum in een doorgaandelijn van peuters tot en met groep 8 en taalschakelklassen. We hebben een groot deel van het schooljaar schoolfruit. Kinderen komen hierdoor met een variatie aan groenten en fruit in aanraking. Iedere dag eten de kinderen in de ochtend fruit en drinken de kinderen water.

De peuters en kleuters spelen regelmatig buiten waar zij zich onder andere motorisch verder ontwikkelen in (begeleid) spel. Naast buitenspelen hebben de kleuters ook een keer per week bewegingsonderwijs (gym) van een bevoegde vakleerkracht. De groepen 3 t/m 8 en de schakelklas hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. We nemen deel aan de avondvierdaagse en diverse sporttoernooien. 
Naast bewegingsonderwijs hebben wij op ons kindcentrum ook Beweegwijs. Dit is een manier om kinderen te stimuleren om te bewegen door actieve en gevarieerde spelvormen aan te bieden tijdens de pauzes. Aan deze pauzeactiviteiten zijn juniorcoaches gekoppeld zodat kinderen van elkaar leren. Door de inzet van Beweegwijs op ons kindcentrum en naschools aanbod in de buurt leren we kinderen ook verantwoord bewegen, samenspelen en wordt het buitenspelen gestimuleerd. Kinderen genieten zichtbaar. Naast fysieke gezondheid vinden wij mentale gezondheid ‘je prettig/veilig voelen’ van groot belang.
Het een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Daarom besteden wij daar aandacht aan middels de Kanjertraining. Het dagelijks handelen van de leerkrachten is daar ook op gericht.  De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Denkt u hierbij ook aan mediawijsheid in de middenbouw/bovenbouw.
Naast de kanjertraining staan de referentiedoelen in de lessen centraal. Deze landelijk vast- gestelde doelen geven richting aan ons onderwijs. Voor ieder kind wordt gekeken welke doelen hij/zij kan behalen en daar wordt het onderwijs op afgestemd. De methodes die wij op ons kindcentrum gebruiken zijn daarbij ondersteunend. Voor de vakken en de verdeling in onderwijstijd kunt u de informeren bij de leerkracht of het schoolplan bekijken. De referentiedoelen kunt u ook vinden op onze website.

 

Twitter

Heeft u ons al gevonden op Instagram en Facebook?   

@kcdewaaier

facebook.com/dewaaierzutphen