Zorgverbreding

We vinden het belangrijk dat de leerlingen in het kader van W.S.N.S (Weer Samen Naar School ), indien mogelijk, op de reguliere basisschool blijven.
Het beleid is erop gericht om de leerlingen in een rustige sfeer te laten leren. Dit beleid kenmerkt zich o.a.:
 • veel aandacht te schenken aan het naleven van afspraken en regels; o.a. van de Kanjertraining.
 • een sfeer te creëren waarin iedere leerkracht en iedere leerling optimaal kan functioneren;
 • een vaste en dus herkenbare structuur te bieden.
Om de leerlingen zo goed mogelijk te volgen in hun resultaten gebruiken wij het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft een duidelijk beeld aan de leerkracht en de ouders waar het kind wat betreft zijn ontwikkeling staat. In alle groepen wordt dit systeem toegepast, en wel op de vakgebieden lezen, rekenen, spelling, ordenen en taal. In groep 8 wordt de CITO eindtoets afgenomen. Deze toets brengt in beeld hoe het kind functioneert op cognitief gebied. De uitslag van de toets en de mening van de leerkracht vormen het advies voor vervolgonderwijs.
Door goede administratie en de observatie van de leerlingen, in combinatie met het CITO-leerlingvolgsysteem, wordt snel duidelijk welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Voor deze hulp hebben we ruimte in de formatie vrijgemaakt, er is dus sprake van zorgverbreding.

De intern begeleider houdt zich bezig met :
 • Coördineren van alle aan zorg gerelateerde taken
 • Verwerken en interpreteren van de gegevens van het leerlingvolgsysteem
 • Leerlingen bespreken met de leerkrachten van alle groepen, waarvoor groepsplannen of individuele handelingsplannen noodzakelijk zijn, zodat zij in de klas geholpen kunnen worden
 • Coördineren remedial teaching voor die leerlingen die niet in de klas geholpen kunnen worden. Voor deze leerlingen wordt eveneens een handelingsplan opgesteld
 • Organiseren HGW gesprekken
 • Observaties van leerlingen of leerkracht bij zorgvragen
 • Begeleiden bij opstellen onderwijskundige rapporten, b.v. het aanvragen van een rugzak t.b.v. een leerling met een ontwikkelingsstoornis.
 • De kwaliteit van de zorg verhogen
 • Informeren van het team over nieuwe regelingen vanuit WSNS op zorg gebied.
Alle belangrijke gegevens van een leerling worden in een dossier bewaard. Op deze manier kunnen we adequaat hulp bieden aan onze leerlingen. Dit dossier wordt door de intern begeleider beheerd. De groepsleerkracht houdt alle testuitslagen van de Cito toetsen bij in zijn of haar leerlingenmap.

De zorgroute van WSNS wordt gevolgd. Een aantal keren per jaar worden groepsbesprekingen gehouden. Elke 6 tot 8 weken houdt de intern begeleider een leerlingbespreking met de leerkracht.
Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling ( = hoe voelt uw kind zich, hoe gedraagt het zich) is er een zorgsysteem. Naast de groepsbesprekingen en collegiale consultatie wordt een vragenlijst over sociaal- emotionele ontwikkeling afgenomen. Daarna wordt bekeken of er hulp noodzakelijk is.
De school beschikt over een goed uitgeruste orthotheek.
Externe ondersteuning vragen we o.a. bij de onderwijs begeleidingsdienst (testen, specialistische hulp) en van collegae uit het speciaal onderwijs. Op deze manier proberen we iedere leerling op zijn of haar niveau aan te spreken. Dit kunnen dus uitschieters naar beneden en naar boven zijn. In principe krijgt geen enkele leerling vrijstelling van bepaalde lesonderdelen.
Na verwijzing naar het voortgezet onderwijs verzorgt de school een onderwijskundig rapport waarin aangegeven wordt waar een leerling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied staat. 

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter