Schoolconcept

Wij bieden het kind bij het leren in verschillende onderwijsleersituaties hulp, waardoor het steeds effectiever en zelfstandiger gaat leren. Hierdoor is het kind niet alleen een deelnemer in de maatschappij, maar kan zich door zijn creatieve vermogens ook beter handhaven.

Wij bieden het kind de mogelijkheid om het eigentijdse gebeuren op zijn eigen niveau te verwerken. Wij zijn behulpzaam bij het ontdekken en verkennen van de wereld, de ander en zichzelf. Dit bereiken wij door het kind te leren kijken, luisteren, kritisch te denken, oordelen en zinvol te handelen en het kind de hiervoor nodige technieken en systemen aan te leren.

Te denken valt daarbij o.a. aan:

  • leren lezen (kritisch lezen, kaartlezen, tekens en symbolen lezen)
  • leren rekenen
  • leren schrijven (foutloos schrijven, zich schriftelijk uiten, samenvatten, schematiseren)
  • leren gebruiken van naslagwerken en informatiebronnen (kaartsystemen, woordenboeken, encyclopedieën, internet)
  • het kind leren om, vanuit zijn eigen wereld een duidelijk beeld te krijgen van de zich snel veranderende samenleving om zich heen. Dit toegespitst op geschiedkundige, aardrijkskundige en natuurkundige facetten
  • het kind leert zich individueel te ontwikkelen d.m.v. methoden en onderwijsvormen (b.v. werkstukjes, projecten)
  • het kind leert met anderen samen te leven, samen te werken, naar anderen te luisteren, zich correct tegenover anderen te gedragen (b.v. door groeps-, kring-, en/of klassengesprekken, vieringen, spel en sport)
  • het ontwikkelen van talent op het gebied van handvaardigheden, muziek, tekenen e.a. vormen van creativiteit
  • bewegingsonderwijs (lichamelijke opvoeding)

Ons speerpunt: taal

Het accent in onze school ligt op het taalonderwijs.
We streven er naar om in de onderbouw met kleine groepen te werken. De motivatie hiervoor is dat hier de basis wordt gelegd voor een succesvolle schoolloopbaan. Daarom is er op onze school een taal– en leescoördinator aangesteld. De school neemt, samen met de bibliotheek, deel aan het leesbevorderingsproject: "Plezier in taal". Hierbij wordt de school bijgestaan door een Mediacoach.


Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter