Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zitten ouders en leerkrachten. Minimaal éénmaal per 2 maanden wordt er vergaderd. De vergaderingen beginnen om 15.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders bezocht worden. De leden vertegenwoordigen de ouders en de leerkrachten, en worden ook door hen gekozen. De leden treden telkens na twee jaar af maar zijn herkiesbaar. Een ouder die lid is van de MR treedt in ieder geval af op het moment dat zijn/haar kind de school verlaat.

Het reglement van de MR ligt op school ter inzage. De MR is wettelijk bevoegd om advies te geven aan het schoolbestuur en heeft daarmee zeggenschap over verschillende beleidskwesties. Vooral zaken die ouders en leerlingen aan gaan. 

Oudergeleding:

  • Michiel Marlet (vicevoorzitter) 
  • Josefien Ezafzafi (lid) 

Personeelsgeleding

  • Sascha de Vos (lid) 
  • Chantal Kuiken (lid)
  • Marleen Kleinrensink (secretaris)

 

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter