Onderwijs en activiteiten

Het accent in onze school ligt op het taalonderwijs. Maar natuurlijk besteden ook aandacht aan andere vakken en organiseren we activiteiten voor kinderen.

Taalonderwijs

We streven er naar om in de onderbouw met kleine groepen te werken. De motivatie hiervoor is dat hier de basis wordt gelegd voor een succesvolle schoolloopbaan. Daarom is er op onze school een taal– en leescoördinator aangesteld. De school neemt, samen met de bibliotheek, deel aan het leesbevorderingsproject: "Plezier in taal". Hierbij wordt de school bijgestaan door een Mediacoach.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens de VVE-methode "Kleuterplein” en wordt er aandacht besteed aan de lees- en rekenvoorwaarden. Een bezoek aan de bibliotheek, het lenen van boeken, voorlezen en het werken in de lees-luisterhoek, deelname aan het voorleesproject “De buurt leest voor” en de ouderbetrokkenheid d.m.v. leestassen stimuleert de kinderen om meer met taal bezig te zijn.

De onderbouw ontwikkelt een intensieve samenwerking met de inpandige peuterspeelgroep De Vlinder. In groep 3 wordt gewerkt met de Veilig Leren Leesmethode, Kim versie. De taalmethode “Taalactief” wordt gebruikt in de groep 4 t/m 8.
Voor de onderdelen Begrijpend lezen gebruiken we de methode "Nieuwsbegrip XL", voor technisch lezen is er de methode "Estafette”. Dit geldt voor de groepen 4, 5, 6 en 7.

In samenwerking met de bibliotheek doet De Waaier ook mee met het voorleesproject “De buurt leest voor” Elke week komen er 4 ouderen naar school om een half uur een prentenboek voor te lezen aan de leerlingen uit de groepen 1 en 2.
De kinderen kiezen iedere week, onder begeleiding, boeken in de uitgebreide schoolbibliotheek. Dit gebeurt d.m.v. een uitleensysteem. In de groepen komen verschillende leesvormen aan bod en zijn er leesmotiverende activiteiten.
De AVI en Cito leestoetsen worden afgenomen om de ontwikkeling van het leesniveau te volgen. 

Onze leescoördinatoren hebben, in samenwerking met de mediacoach, hierbij een belangrijke rol.
Zij stimuleren het voorlezen, coördineren, zorgen voor nieuwe boeken en houden contact met de bibliotheek. Wij zorgen ervoor dat de leesboeken voor de kinderen nagekeken worden op inhoud en zo nodig vernieuwd. Voor extra ondersteuning zijn er leesboeken met bandjes of cd. 

Rekenen

In alle groepen wordt de rekenmethode “Wereld in getallen” gebruikt met daarnaast de methode “Met sprongen vooruit”. Voor anderstalige leerlingen die tussentijds instromen wordt, tijdelijk, Maatwerk gebruikt. Ook door leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben kan hiermee worden gewerkt. Zo spoedig mogelijk gaan ze met het reguliere programma verder.

Er worden minimumdoelen geformuleerd aan de hand van de eindtermen basisonderwijs waaraan in ieder geval alle leerlingen moeten voldoen als ze onze basisschool verlaten.

Mediatheek / zaakvakken

In de groepen 3 t/m 8 wordt de methode “Argus Clou” gebruikt. In deze methode wereldoriëntatie worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek en wetenschap als apart vak gegeven. Actuele aanvulling is er d.m.v. school t.v..

De mediatheek wordt gebruikt bij het zelfstandig werken en het maken van werkstukken / spreekbeurten. De leerlingen van de bovenbouw zijn geïnstrueerd hoe hiermee te werken.

Beweegwijs

Onze school doet gedurende 3 jaar mee met het project “Beweegwijs”. Met dit project worden kinderen uitgedaagd om in de pauzes en na schooltijd meer te bewegen.
Naast Beweegwijs krijgen de ouders en kinderen d.m.v. het project “Leefwijs” voorlichting over gezonde voeding en gezonde levensstijl. Deze projecten worden gesubsidieerd door de Gemeente Zutphen samen met de GGD.

Computers

De computer wordt in het algemeen gebruikt in de groepen ter ondersteuning van het onderwijs, of als hulpmiddel voor remedial teaching. Veel programma’s horen bij de gebruikte methodes.
Het werken met de computer is steeds vaker een logisch onderdeel van het zelfstandig werken. In iedere groep staan minimaal 3 computers die aangesloten zijn op de Klas.Nu.
In alle groepen maken de leerkrachten gebruik van een digibord.

Projecten

Er zijn minimaal 4 maal per jaar thema’s/projecten in de verschillende bouwen.
Projecten/thema’s zoals de Kinderboekenweek, Grote Rekendag, Kerst enz.. Eén keer per jaar is er een groot project voor de hele school. In de hal of door de gehele school maken we met het grote project een tentoonstelling. Hier zijn de werkjes van de kinderen over het project te bewonderen.
In de onderbouw werken we aan de hand van thema’s uit de methode.

Schoolreis

De groepen 1 t/m 8 gaan aan het einde van het schooljaar op schoolreis. Elk jaar zoeken wij een bestemming passend bij de leeftijd en interesse van de kinderen.
Van de ouders vragen wij hier een bijdrage voor.

Maandsluiting en festiviteiten

Eens per maand is er, meestal, op de woensdagmorgen vanaf 11.30 uur een maandsluiting. Deze wordt steeds door een andere groep verzorgd. De leerlingen laten dan iets zien op het gebied van drama, dans en zang. De ouders van de kinderen die meedoen zijn van harte welkom. 

In december is er natuurlijk het Sinterklaasfeest en met Kerst maken we er iets bijzonders van. Ook is er eens per jaar een playbackshow, meestal rond februari. Groep 8 heeft een afscheidsmusical op het einde van het schooljaar. ’s Avonds is er een voorstelling voor de ouders van de kinderen uit groep 8.

Gymnastiek

De groepen 1/2 gymmen in de gymzaal van de school of ze spelen buiten. De leerlingen van groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal. Vanaf groep 3 is het verplicht dat de leerlingen zich douchen na de gymles. Wij vinden dat belangrijk uit hygiënische overwegingen. Leerlingen moeten dan ook aparte gymkleding en een handdoek meenemen. Bij de jongere kinderen is er hulp van een leerkracht.

Sport

In het voorjaar organiseren de basisscholen een sportdag voor de groepen 6 en 7. Er worden onder andere trefbal-, slagbal- en lijnbalwedstrijden gespeeld.
Daarnaast worden er ook door verschillende sportverenigingen toernooien georganiseerd. Meestal is dat op woensdag of in het weekend. Afhankelijk van de taakverdeling van de leerkrachten en het aantal deelnemers wordt bepaald of we aan deze evenementen meedoen. Komt een ploeg in een toernooi een ronde verder, dan zal de begeleiding in de handen van de ouders gelegd worden.

Verkeersdiploma

Elk jaar wordt er in april in groep 7 een verkeersexamen afgenomen. U kunt dit zien als een afsluiting van de lessen verkeer die worden gegeven. Dit is zowel een praktisch als een theoretisch examen. Ook worden de fietsen van alle leerlingen die meedoen aan het examen nagekeken. Zorgt u ervoor dat de fiets altijd in orde is? U kunt uw kind helpen in het verkeer door het goede voorbeeld te geven. 

Mijn kind

Alles over ons onderwijs en praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Twitter